SVENSKA TRÄDGÅRDSFÖRBUNDET r.f.

Grundat år 1946

Stadgar godkända av årsmötet 10.7.2020

 

Namn och hemort

§ 1

Föreningens namn är Svenska Trädgårdsförbundet r.f. Föreningen benämnes i dessa stadgar förbund. Dess hemort är Helsingfors och dess språk svenska.

Ändamål och verksamhetsformer

§ 2

Förbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i landet.

I det syftet föranstaltar förbundet möten och andra sammankomster samt anordnar utställningar, utövar publikationsverksamhet, utdelar stipendier m.m. och samarbetar med andra på trädgårdsområdet verksamma sammanslutningar inom landet samt utomlands. I samband med publikationsverksamheten strävar förbundet till att fortlöpande utge ett eget periodiskt svenskspråkigt pressorgan. För detta organ tillsätts av styrelsen ett redaktionsråd med högst tio medlemmar.

§ 3

Förbundet är berättigat att emotta och förvalta donationer och testamenterade medel samt annan på lagligt sätt förvärvad egendom.

Förbundets medlemmar

§ 4

Berättigade att inträda som ordinarie medlemmar i förbundet är trädgårdsföreningar samt odlarägda sammanslutningar, som äger rättsförmåga och vilkas officiella språk är svenska eller svenska och finska och som verkar i förbundets syften samt efterkommer förbundets stadgar och beslut och erlägger av årsmötet fastställda medlemsavgifter. Som understödande medlem kan dessutom till förbundet anslutas rättsgiltig sammanslutning som verkar inom trädgårdsbranschen. Inträdessökande skall skriftligen anmäla sig hos styrelsen, som enhälligt besluter om intagning av medlem.

Medlem som önskar utträda ur förbundet skall därom skriftligen anmäla hos styrelsen eller dess ordförande eller genom att anmäla om utträde till förbundsmötets protokoll, men kvarstår till årets utgång.

Medlem, som uppenbart verkat till skada för förbundet, kan enligt styrelsens enhälliga beslut uteslutas ur förbundet.

Person, som har gjort sig förtjänt av förbundets synnerliga tacksamhet eller som på framgångsrikt sätt verkat trädgårdsnäringen till fromma, kan av förbundet vid dess årsmöte kallas till hedersmedlem i förbundet.

§5

Medlem erlägger för varje kalenderår medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften kan vara olika stor för ordinarie och understödande medlemmar. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga medlemsavgift.

§ 6

Förbundets angelägenheter handhas av:

1) årsmöte eller extra förbundsmöte samt 2) styrelsen.

Vid förbundets möten har varje ordinarie medlemsorganisation en röst för varje påbörjat trettiotal medlemmar, dock så att en organisation kan ha högst fem röster. Understödande medlemsorganisation har en röst. Mötesrepresentant har rätt att representera endast en organisation och med högst tre röster.

Vid fullmaktsgranskningen vid förbundsmöten beaktas för medlemsorganisation det medlemsantal enligt vilket organisationen under det närmast förflutna verksamhetsåret erlagt medlemsavgift.

Årsmötet

§ 7

Förbundet håller varje kalenderår ett årsmöte före utgången av april månad. Mötet kan ordnas som ordinarie möte eller på distans.

Vid årsmötet handläggs följande ärenden:

1) val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

2) styrelsens berättelse samt bokslutet för föregående verksamhetsår

3) revisionsberättelse för föregående kalenderår och styrelsens eventuella utlåtande i anledning av denna samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

4) fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret

5) fastställande av medlemsavgifter

6) fastställande av arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar

7) fastställande av budget för verksamhetsåret

8) val av styrelsens ordförande vartannat år

9) val av medlemmar i styrelsen i stället för dem, som är i tur att avgå

10) val av en verksamhetsgranskare samt suppleant och val av revisionsbyrå att sköta förbundets revision för det innevarande verksamhetsåret.

11) övriga av styrelsen upptagna eller av förbundsmedlem senast 30 dagar före mötet skriftligen väckta frågor, liksom även frågor som mötet enhälligt besluter att ta upp till behandling.

Val av styrelsens medlemmar väljs genom sluten omröstning, om inte årsmötet enhälligt besluter att val skall förrättas med öppen omröstning.  Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

§ 8

Extra förbundsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller om minst 1/10 av medlemmarna det påyrkar. Vid extra möte behandlas de ärenden, i anledning av vilka mötet sammankallats. Dessutom kan mötet behandla fråga, som mötet enhälligt besluter ta upp till behandling.

§ 9

Kallelse till årsmöte och extra förbundsmöte bör per post, elektroniskt eller i av förbundet utgivet periodiskt pressorgan eller på förbundets hemsida delges varje medlem senast fjorton dagar före mötet. Kallelse till extra möte bör innehålla meddelande om de ärenden som behandlas vid mötet. Övriga meddelanden till medlemmarna tillställs dem antingen per post eller genom publicering i förbundets pressorgan. Medlem ansvarar själv för att den adress under vilken meddelanden tillställs är riktig.

Förbundets styrelse

§ 10

Styrelsen består av ordförande och åtta medlemmar. Ordförande och styrelsemedlemmarna väljs för två år i sänder. Första året avgår halva antalet styrelsemedlemmar enligt lottning, sedan sker avgången i tur. Styrelsemedlem kan omväljas endast tre på varandra följande gånger.

Styrelsen sammankallas på uppdrag av ordföranden och är beslutför då fem medlemmar är närvarande. Vid ordförandes eller viceordförandes frånvaro eller jäv utser de närvarande styrelsemedlemmarna bland sig en ordförande. Ärenden avgörs genom enkel röstövervikt. Vid lika röster avgör ordförandes röst.

§ 11

Styrelsen skall

1) vid sitt första möte inom sig utse viceordförande och fördela arbetsuppgifter inom styrelsen och

2) likaså vid sitt första möte utse ett arbetsutskott som omfattar ordförande och tre medlemmar samt fastställa utskottets uppgifter och arbetsordning,

3) bereda ärenden för förbundsmötena och verkställa vid dem fattade beslut,

4) förvalta förbundets medel och övrig egendom,

5) ägna särskild uppmärksamhet åt alla de frågor som hör till förbundets verksamhetsområde och, om det anses nödvändigt, för det ändamålet tillsätta arbetsgrupper och delegationer,

6) anlita och entlediga sekreterare och övriga ansvariga funktionärer.

§ 12

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.

Revisorerna skall granska styrelsens och arbetsutskottets verksamhet samt förbundets räkenskaper, tillgångar och eventuell annan egendom, och till styrelsen avge en till årsmötet ställd berättelse över revisionen samt utlåtande i fråga om beviljandet av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.

§ 13

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande endera jämte sekreteraren eller den styrelsen därtill befullmäktigat.

 

Stadgeändring och upplösning av förbundet

§ 14

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av förbundsmöte och där beslutna ändringar blir gällande såvitt minst 3/4 av alla vid omröstningen avgivna röster omfattat dem.

§ 15

Beslut om förbundets upplösning skall fattas och stadfästas på det sätt som i § 14 sagts om ändring av stadgarna.

Fattas beslut om förbundets upplösning skall förbundets tillgångar enligt förbundsmötets beslut tillfalla förening eller institution, som verkar för trädgårdskulturens främjande bland landets svenskspråkiga befolkning.

§ 16

I övrigt gäller stadgandena i föreningslagen.